Zadajte minimálne 3 znaky

GDPR

Oznámenie o spracúvaní Vašich osobných údajov

1. Úvod

Naša spoločnosť je zodpovedná za dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov o ochrane osobných údajov, najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť alebo upraviť informácie v tomto Oznámení, najmä za účelom ich zosúladenia v prípade zmien príslušných právnych predpisov alebo zapracovania zmien účelov, právnych základov alebo prostriedkov spracúvania osobných údajov. Akékoľvek zmeny súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov budú zabezpečené formou aktualizácie tohto dokumentu, ktorý nájdete dostupný v elektronickej podobe našej webovej stránke www.rdsartgroup.sk alebo v tlačenej verzii dostupnej v sídle Spoločnosti.

 

2. Prevádzkovateľ 

Prevádzkovateľom je spoločnosť RDS ART Group s. r. o., so sídlom: Laurinská 213/14, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 45 315 621, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 62644/B (ďalej len „Spoločnosť“).

 

3. Osobné údaje a rozsah ich spracúvania

Osobnými údajmi sú akékoľvek informácie týkajúce sa Vašej osoby, na základe ktorých Vás možno priamo alebo nepriamo identifikovať. Patria medzi nich najmä meno a priezvisko, bydlisko alebo iná adresa, Vaša e-mailová adresa, telefonický kontakt, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, číslo pasu alebo iného dokladu totožnosti, titul, štátna príslušnosť, národnosť, ale aj údaje s odkazom na identifikátor, ako identifikačné číslo, alebo prvky špecifické pre Vašu fyzickú, fyziologickú alebo genetickú identitu. 

Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje na nižšie uvedené účely v rozsahu údajov, ktoré ste uviedli pri udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov alebo pre dosiahnutie oprávnených záujmov Spoločnosti alebo pre plnenie svojich zákonných a zmluvných povinností, vždy v závislosti podľa konkrétneho účelu spracúvania.

Ide o nasledujúce kategórie osobných údajov: 

• identifikačné údaje (napr.: meno, priezvisko, číslo dokladu totožnosti, a pod.)

• kontaktné údaje (napr.: adresa trvalého bydliska alebo prechodného pobytu, tel. číslo, e-mailová adresa)

• videozáznamy (kamerové záznamy z priestorov sídla Spoločnosti a ich okolia)

• údaje súvisiace s používaním webových stránok Spoločnosti (napríklad cookies, Googl Analytics, MailChimp a iné).

 

 

 

4. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Spoločnosť nikdy nespracúva Vaše osobné údaje bezdôvodne. Na základe určitého právneho základu sú údaje spracúvané len na jednotlivé účely. Tieto údaje budú Spoločnosťou  uchovávané počas doby nevyhnutnej vzhľadom na účely, na ktoré sa údaje spracúvajú a po jej uplynutí budú Vaše údaje vymazané. 

Uvedený účel zahŕňa najmä:

• identifikáciu zákazníkov,

• riadne plnenie služieb poskytovaných Spoločnosťou pre zákazníkov;

• prijímanie a vybavovanie podnetov a sťažností zákazníkov,

• ochranu práv a vymáhanie práv Spoločnosti voči zákazníkom,

• plnenie úloh a povinností Spoločnosti vyplývajúcich jej z platných právnych predpisov,

• uzatváranie zmluvných vzťahov so zákazníkmi vrátane predzmluvných vzťahov,

• správu zmluvných vzťahov vrátane vykonávaní zmien a ich ukončení,

• činnosti súvisiace s splnením si archivačných povinností.

 

Ak je rozsah osobných údajov stanovený vyššie uvedenými právnymi predpismi nepostačujúci na dosiahnutie vymedzeného účelu spracúvania, Spoločnosť môže spracúvať Vaše osobné údaje aj v prípadoch:

• ak ste udelili súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov,

• ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvných povinností, 

• ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre ochranu oprávnených záujmov Spoločnosti, 

• ak je spracúvanie nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov Spoločnosti.

 

Marketing

Spoločnosť má oprávnený záujem na tom, aby vykonávala starostlivosť o svojich zákazníkov a rozvíjala obchodné vzťahy, a teda aby ich informovala o svojich produktoch, inováciách, službách a prípadne o ponukách rôznych výhod. V tejto súvislosti Vás môže Spoločnosť osloviť aj bez Vášho predchádzajúceho súhlasu. To, samozrejme, neplatí v prípade, ak ste s takýmto oslovovaním prejavili nesúhlas alebo ak budete voči nemu namietať.

 

5. Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov sa líši v závislosti od účelu, pre ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Vo všeobecnosti platí, že Spoločnosť uchováva osobné údaje po nasledujúcu dobu:

• ak Spoločnosť spracúva osobné údaje z dôvodu splnenia povinnosti vyplývajúcej zo zákona – po dobu vyžadovanú príslušným zákonom;

• ak Spoločnosť spracúva osobné údaje z dôvodu plnenia zmluvy – po dobu plnenia zmluvy (vrátane predzmluvných rokovaní) a po skončení zmluvy počas trvania doby na uplatnenie nárokov vyplývajúcich zo zmluvy;

• ak Spoločnosť spracúva osobné údaje z dôvodu oprávnených záujmov spoločnosti Spoločnosť alebo tretích strán – po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, na ktorý boli osobné údaje získané a počas trvania doby na uplatnenie právnych nárokov;

• ak Spoločnosť spracúva osobné údaje na základe súhlasu – po dobu uvedenú v súhlase alebo počas trvania súhlasu až do jeho odvolania a počas trvania doby na uplatnenie právnych nárokov.

 

Po uplynutí uvedených dôb je Spoločnosť oprávnená ďalej spracúvať osobné údaje na zlučiteľné účely alebo na osobitné účely (napr. archivácia, štatistika).  

 

6. Príjemcovia osobných údajov 

V niektorých prípadoch môžu byť Spoločnosťou poskytnuté Vaše osobné údaje tretím osobám za účelom dosiahnutia riadneho plnenia povinností Spoločnosti. Ide o tieto kategórie osôb :

• súdy, orgány štátnej správy a samosprávy, verejnoprávne inštitúcie, orgány činné v trestnom konaní, daňové úrady, colné úrady a orgány finančnej správy, notárske úrady, exekútorské úrady, a pod.;

• sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje pre Spoločnosť;

• spoločnosti, pre ktoré Spoločnosť spracúva osobné údaje ako sprostredkovateľ;  

• zmluvní partneri Spoločnosti, pokiaľ je poskytnutie osobných údajov potrebné pre plnenie zmluvy zo strany zmluvného partnera alebo spoločnosti alebo uplatňovanie alebo vymáhanie práv a povinností zo zmluvy;

 

7. Zmluvná požiadavka

Poskytnutie Vašich osobných údajov je zmluvnou požiadavkou nevyhnutnou pre uzavretie zmluvného vzťahu s Vami a bez ich poskytnutia by Spoločnosť nebola schopná poskytovať služby, na ktorých odoberanie ste sa svojou registráciou prihlásili.

 

8. Vaše práva súvisiace so spracúvaním osobných údajov

Právo odvolať súhlas so spracúvaním 

Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe Vami poskytnutého súhlasu, ste oprávnený tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov pred odvolaním tohto súhlasu.

 

Právo na prístup k údajom

Máte právo kedykoľvek požadovať informácie o Vašich údajoch, ktoré spracúva Spoločnosť, vrátane informácie o ich pôvode, príjemcoch údajov a o účele spracúvania. Ďalej ste oprávnený požadovať informácie o predpokladanej dobe uchovávania Vašich údajov. 

 

Právo na opravu údajov

Máte právo požadovať, aby Spoločnosť bez zbytočného odkladu opravila Vaše nesprávne osobné údaje a/alebo aby boli osobné údaje doplnené.

 

Právo na vymazanie údajov a obmedzenie spracúvania údajov

Máte právo požadovať, aby Spoločnosť bez zbytočné odkladu vymazala Vaše osobné údaje, ak je splnený niektorý z nasledovných dôvodov: a) údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, b) udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov bol odvolaný a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, c) uplatníte si právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené záujmy na spracúvanie, d) údaje boli spracúvané nezákonne, e) údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť, f) údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti adresovanou priamo dieťaťu.

Taktiež máte právo domáhať sa obmedzenia spracúvania Vašich údajov v prípadoch, ak: a) napadnete správnosť údajov, b) spracúvanie údajov by bolo protizákonné, c) Spoločnosť už osobné údaje nepotrebuje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, d) ste namietali voči pracúvaniu osobných údajov.

 

Právo namietať proti spracúvaniu

Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané vo verejnom záujme alebo na základe oprávneného záujmu Spoločnosť. Zároveň máte právo namietať proti profilovaniu, ktoré je založené na ustanovenia článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR. Máte právo namietať aj voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

 

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo od Spoločnosti získať svoje osobné údaje, ktoré ste jej poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Takto získané osobné údaje máte právo preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby Vám v tom Spoločnosť bránila. Takáto prenosnosť údajov je možná, ak sa Vaše osobné údaje spracúvali na základe poskytnutého súhlasu alebo na základe zmluvy a ak sa spracúvanie vykonávalo automatizovanými prostriedkami. Ak je to technicky možné, máte právo na priamy prenos od jedného prevádzkovateľa (Spoločnosti) inému prevádzkovateľovi.

 

Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie

V prípade, ak ste neudelili výslovný súhlas s aplikáciou automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania prostredníctvom automatizovaného spracúvania vykonaných na základe Vami poskytnutých osobných údajov, máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie Spoločnosti, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania.

 

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Máta právo podať sťažnosť dozornému orgánu príslušnému na dohľad nad spracúvaním osobných údajov. Na území Slovenskej republiky je týmto orgánom Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava.

 

Právo na oznámenie porušenia ochrany osobných údajov

Máte právo, aby Vám Spoločnosť oznámila bez zbytočného odkladu o porušení ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre Vaše práva a slobody.

 

Uplatnenie Vašich práv 

V prípade, ak sa rozhodnete uplatniť niektoré z Vašich vyššie uvedených práv v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, môžete tak urobiť písomne na adrese Spoločnosti alebo elektronicky na: office@riverparkdanceschool.sk.

 

9. Prenos osobných údajov do tretích krajín

V rámci spracúvania osobných údajov dochádza k ich prenosu do tretích krajín mimo územia Európskeho hospodárskeho priestoru, a to konkrétne do Spojených štátov amerických prostredníctvom medzinárodných marketingových platforiem MailChimp a Google Analytics pre účely technického zabezpečenia a marketingových aktivít webstránky.

Predmetom cezhraničného prenosu sú len bežné osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa. Nikdy neuskutočňujeme cezhraničný prenos osobitných kategórií osobných údajov alebo kamerových záznamov.

 

10. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Spoločnosť nepoužíva rozhodovanie založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania.

 

11. Zdroje údajov

Spoločnosť získava osobné údaje najmä od dotknutých osôb (priamo alebo prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorí osobné údaje spracúvajú v mene a na základe pokynov Spoločnosť na účely určené Spoločnosťou). Spoločnosť môže tiež získavať Vaše osobné údaje z iných zdrojov, ako napríklad z verejne prístupných zdrojov a registrov to predovšetkým v súvislosti s uzavretím alebo plnením zmluvy alebo v súvislosti s uplatňovaním svojich práv, oprávnení alebo povinností vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov, rozhodnutí súdu alebo zmluvných vzťahov.

 

 

 

 

icon facebook icon instagram icon youtube