Zadajte minimálne 3 znaky

VŠOP 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY:

 

1. Všeobecné informácie

1.1. Všeobecné informácie o tanečnej škole - obchodné meno: RDS ART Group s. r. o., so sídlom: Laurinská 213/14, 811 01 Bratislava,, IČO: 45 315 621, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 62644/B (ďalej aj ako „tanečná škola“), pri prevádzke ktorej sa na vzťahy so zákazníkmi, účastníkmi (ako sú definovaní nižšie) vzťahujú tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“).

1.2. Tieto VOP sú platné rovnako pre fyzické ako aj právnické osoby, ktoré sú zákazníkmi a/alebo účastníkmi (ako sú definovaní nižšie) voči Spoločnosti.

 

2. Definícia pojmov:

2.1. zákazník, účastník znamená akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejaví záujem o služby poskytované Stanečnou školou; osobne, objednávkou alebo registráciou prostredníctvom internetového portálu www.rdsartgroup.sk;

2.2. konto zákazníka – každý zákazník je povinný si založiť svoje osobné konto cez webovú stránku www.rdsartgroup.sk, kde uvedie svoje kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailovú adresu), následne potvrdí súhlas so spracovaním osobných údajov ako aj súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami tanečnej školy;

2.3. karta zákazníka – každý zákazník obdrží po založení konta svoju zákaznícku kartu, s ktorou sa bude preukazovať pri každej návšteve tanečnej školy na recepcii pri príchode. Karta zákazníka slúži zároveň aj ako karta, ktorá umožňuje vstup do jednotlivých priestorov školy ako aj skrinky v dámskej a pánskej šatni;

2.4. jednorazový vstup – OH (otvorená hodina) - oprávňuje zákazníka k jeho jednorazovej účasti na hodine organizovanej alebo sprostredkovanej tanečnou školou;

2.5. kurz znamená skupinu tanečných hodín alebo cvičení pre deti a dospelých, ktoré sú ohraničené počtom účastníkov a časovým trvaním kurzu – dátum začiatku a ukončenia kurzu;

2.6. permanentka znamená daný počet predplatených hodín v tanečnej škole (otvorených tanečných alebo športových hodín), ktoré sú obmedzené počtom hodín ako aj časovým ohraničením, pričom zákazník si môže tento predplatený počet hodín uplatniť v tanečnej škole v časovom rozmedzí 3 mesiacov od zakúpenia permanentky;

2.7. členstvo znamená neobmedzený počet jednorazových vstupov na tanečné hodiny a cvičenia v rámci obmedzeného časového úseku uvedeného pri každom jednotlivom type členstva podľa aktuálneho cenníku tanečnej školy. Členstvo sa vzťahuje na všetky OH pre dospelých (otvorené hodiny) v ponuke rozvrhu tanečných hodín a cvičení tanečnej školy okrem kurzov pre dospelých. Obmedzenie počtu hodín v jednom dni v 1 mesačnom a 3 mesačnom členstve: pri zakúpenom členstve je možné navštíviť počas jedného dňa 2 hodiny zdarma (všetky ďalšie hodiny si zákazník hradí v plnej výške);

2.8. workshop / master class znamená jednorazovú akciu tanečnej školy v tanečnej alebo športovej oblasti vo vopred určenom časovom trvaní (počet hodín a/alebo dní) a v cene, ktorú vopred určuje tanečná škola. Na workshop / master class nie je možné využiť zakúpenú permanentku alebo členstvo;

2.9. služby znamenajú jednorázové vstupy, kurzy, permanentky, členstvo alebo workshop/master class podľa vyššie uvedených definícií.

 

3. Zakúpenie služieb:

3.1. Zakúpenie jednorazového vstupu na tanečnú alebo pohybovú hodinu alebo kurz je možné elektronicky cez www.rdsartgroup.sk  alebo osobne na recepcii tanečnej školy. Momentom zakúpenia jednorazového vstupu/vstupov zákazník vyhlasuje, že sa s týmito VOP oboznámil  a vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP.

3.2. Ponuka hodín a kurzov pre dospelých aj deti je uverejnená na internetovej stránke školy alebo formou iných propagačných kanálov.

3.3. Registráciou v tanečnej škole zákazník potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu a podrobne oboznámil s týmito VOP a že s nimi bezvýhradne a plne súhlasí. 

3.4. Zakúpením ďalej zákazník potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s prevádzkovým poriadkom tanečnej školy a bezpečnostnými predpismi miesta konania udalosti a že je mu dostatočne známy jeho zdravotný stav, pričom udelením súhlasu s týmito VOP potvrdzuje, že v čase udelenia súhlasu jeho  zdravotný stav nebráni zákazníkovi vo využívaní služieb organizátora.

 

4. Všeobecné pravidlá

4.1. Rozsah a charakter jednotlivých udalostí, vrátane ich cien, je daný aktuálnou ponukou a cenníkom tanečnej školy platným v čase zakúpenia služby. Termíny a časy jednotlivých udalostí sa riadia rozvrhom na stránke www.rdsartgroup.sk ako aj informáciami na sociálnych sieťach tanečnej školy. Zákazník je vo vlastnom záujme povinný tieto informácie priebežne sledovať a s prípadnými zmenami sa včas oboznámiť.

4.2. Každý zákazník je povinný si vytvoriť vlastné konto zákazníka, pri zakladaní ktorého potvrdí súhlas so s týmito VOP podľa bodu 3.3 týchto VOP ako aj súhlas so spracovaním osobných údajov a súhlas s vyhotovením a evidenciou fotografie zákazníka na jeho identifikáciu v zmysle a v rozsahu podľa platných právnych predpisov.

4.3. Po vytvorení vlastného konta na webovej stránke www.rdsartgroup.sk bude každému zákazníkovi vystavená karta zákazníka, ktorá bude slúžiť na evidenciu jeho návštev v tanečnej škole, zakúpenie ponúkaných služieb a v prípade existujúceho kreditu na karte aj na platbu za ponúkané služby a tovar. Spolu s kartou zákazníka bude pre zákazníka vytvorený a pridelený jedinečný QR k jeho kontu, ktorým sa môže zákazník preukazovať rovnako ako kartou zákazníka.

4.4. Pri príchode do tanečnej školy je každý zákazník povinný preukázať sa svojou kartou zákazníka alebo svojim QR kódom na recepcii tanečnej školy. 

4.5. Karta zákazníka je neprenosná, môže ju využívať len osoba, na ktorej meno a údaje bola daná karta vystavená.

4.6. V prípade, že si zákazník svoju kartu zákazníka pri návšteve tanečnej školy zabudne, nie je tanečná škola povinná sprístupniť mu požadovanú službu, nakoľko je povinnosťou každého zákazníka sa pri každej návšteve školy preukázať kartou zákazníka.

4.7. Za prípadné odloženie vecí mimo na to určených priestorov v priestoroch tanečnej školy, najmä cenností, neberie tanečná škola zodpovednosť. Na odloženie osobných vecí sú zo strany tanečnej školy poskytnuté uzamykateľné skrinky v šatniach.

4.8. Tanečná škola si vyhradzuje právo na zmenu lektora hodiny (napr. zastupovanie),  príp. zrušenie hodiny. Ak bude tanečná škola musieť hodinu zrušiť, bude prihláseného zákazníka na túto hodinu o zrušení informovať a zákazníkom už uhradenú čiastku za danú hodinu bude tanečná škola kompenzovať formou kreditu použiteľného na inú tanečnú hodinu alebo na tovar ponúkaný v tanečnej škole, a to do 3 mesiacov od pripísania kreditu zákazníkovi. Okrem tejto kompenzácie dostane zákazník 1 jednorazový vstup zadarmo, ktorý môže v tanečnej škole využiť na služby do 3 mesiacov odo dňa vystavenia potvrdenia na jednorazový vstup zadarmo zákazníkovi.

 

5. Jednorazový vstup

5.1. Podmienkou účasti na OH (otvorených hodinách) pre deti a dospelých je rezervácia alebo zakúpenie zákazníkom vybratej tanečnej hodiny alebo cvičenia cez webovú stránku tanečnej školy www.rdsartgroup.sk alebo zakúpenie danej tanečnej hodiny alebo cvičenia priamo na recepcii v tanečnej škole hotovosťou/platobnou kartou. Jednorazové vstupy(OH) sa rozdeľujú na: vstup na 60 min. lekciu, vstup na 75 min. lekciu, vstup na 90 min. lekciu, vstup na detskú lekciu. Ceny jednotlivých lekcií sa môžu líšiť na základe dĺžky ich trvania, náročnosti, lektora, atď. Ceny jednotlivých tanečných lekcií a cvičení sú uvedené v cenníku na webovej stránke školy. 

 

5.2. Jednorazový vstup zakúpený online cez konto zákazníka je neprenosný. Môže ho využiť jedine zákazník, ktorý si danú tanečnú hodinu alebo cvičenie zakúpil.

 

5.3. V prípade, že sa zákazník nemôže zúčastniť zakúpenej jednorazovej lekcie, je povinný o tom informovať tanečnú školu telefonicky alebo e-mailom na kontaktné údaje uvedené na webstránke tanečnej školy, a to najneskôr 12 hodín pred plánovaným začiatkom zakúpenej lekcie. V prípade, že zákazník oznámi neúčasť na zakúpenej lekcii v časovom rozmedzí menej ako 12 hodín pred plánovaným začiatkom lekcie si tanečná škola uplatní storno poplatok vo výške 100% z ceny zakúpenej lekcie.

 

5.4. V prípade neohlásenej neúčastí zákazníka na zakúpenej lekcií neposkytuje tanečná škola žiadnu finančnú kompenzáciu.

 

5.5. Ak zákazník zruší svoju účasť na zakúpenej lekcii skôr ako 12 hodín pred začiatkom zakúpenej tanečnej lekcie alebo cvičenia, uhradená čiastka za zrušenú lekciu bude zákazníkovi vrátená formou kreditu na účet daného zákazníka. Tento  kredit bude môcť zákazník opäť využiť pri ďalšej rezervácii vybratej lekcie alebo cvičenia. Finančnú kompenzáciu v tomto prípade tanečná škola neposkytuje, okrem individuálnych prípadov, kedy zákazník predloží tanečnej škole lekárske potvrdenie o tom, že sa zakúpenej lekcie nemohol zúčastniť zo zdravotných dôvodov, ktoré vznikli alebo sa vyskytli v období medzi zakúpením danej lekcie a predpokladaným časom jej uskutočnenia.

 

5.6. V prípade nepredvídateľných okolností a uzatvorení školy príp. obmedzení jej fungovania sa platnosť zostávajúceho kreditu predĺži o dobu, kedy bude prevádzka tanečnej školy obmedzená a tento kredit bude môcť zákazník využiť po obnovení jej fungovania.

 

6. Permanentka

6.1. K dispozícii sú permanentky na 10 vstupov a ich platnosť je 3 mesiace od dňa zakúpenia permanentky. Vstupy na permanentke je možné využiť na 60 min. lekcie, ako aj na lekcie v dĺžke trvania 75 min. Na kurzy a na lekcie v dĺžke trvania 90min (príp. v sume vyššej ako 9 €) sa permanentka nevzťahuje. Tieto lekcie sú označené v rozvrhu skratkou OH+. Lekcie v dĺžke trvania 90 min (OH+) je potrebné si uhradiť samostatne vo výške danej ceny hodiny.

6.2. Permanentka sa dá sa zakúpiť online cez www.rdsartgroup.sk  alebo osobne na recepcii tanečnej školy hotovosťou alebo platobnou kartou. Cena permanentky je uvedená na webovej stránke tanečnej školy.

6.3. Permanentka je neprenosná a v prípade, že zákazník nevyužije permanentku v plnom rozsahu počas doby jej platnosti (3 mesiace od zakúpenia), zostávajúce vstupy na permanentke zanikajú dňom skončenia platnosti permanentky. Tanečná škola neposkytuje v tomto prípade žiadnu finančnú kompenzáciu, okrem individuálnych prípadov, kedy zákazník predloží tanečnej škole lekárske potvrdenie o tom, že určité časové obdobie nemohol čerpať predplatené služby zo zdravotných dôvodov, ktoré vznikli alebo sa vyskytli v období po ich zakúpení. Takéto potvrdenie je zákazník povinný tanečnej škole predložiť najneskôr do 3 pracovných dní odkedy sa zdravotné dôvody brániace využívaniu služieb vyskytli, v opačnom prípade má zákazník na nárok iba tej časti časového obdobia nevyužívania služieb odkedy tanečnej škole predloží lekárske potvrdenie (a nie odo dňa, kedy zdravotné dôvody vznikli). O kompenzácii v týchto individuálnych prípadoch rozhoduje tanečná škola na základe žiadosti zákazníka, ktorú je zákazník povinný zaslať e-mailom na recepcia@rdsartgroup.sk.

6.4 V prípade nepredvídateľných okolností a uzatvorení školy príp. obmedzení jej fungovania sa platnosť permanentky predĺži o adekvátny počet dní, kedy bude prevádzka tanečnej školy obmedzená.

 

7. Kurzy

7.1. Podmienkou účasti na kurzoch pre deti alebo dospelých je zakúpenie celého kurzu. Zakúpením takéhoto kurzu je zákazník oprávnený zúčastniť sa všetkých lekcií daného kurzu. Zakúpené kurzy sú neprenosné a majú špecifikovanú platnosť. Účasť na kurzoch nie je možná formou jednorazových vstupov. Výnimku tvoria špecifické prípady, dohodnuté s tanečnou školou. Kurzy môžu byť rozdelené na úrovne náročnosti – pre začiatočníkov (BEG), mierne pokročilých (INT) alebo pokročilých (ADV).

7.2. Aktuálne ceny kurzov sú zverejnené na webovej stránke tanečnej školy.

7.3. Lekcie, ktoré počas sviatkov alebo školských prázdnin neprebiehajú, nie sú zahrnuté v cene kurzu. O neprebiehajúcich lekciách počas sviatkov a školských prázdnin budú zákazníci informovaní a upozornení e-mailom, telefonicky alebo prostredníctvom sociálnych sietí.

7.4. Platba za kurz: kurz je možné uhradiť online cez stránku www.rdsartgroup.sk alebo priamo na mieste, na recepcii tanečnej školy hotovosťou alebo platobnou kartou. 

7.5. Nevyužité hodiny v kurze nie je možné použiť v pokračujúcich kurzoch alebo v tých istých, opakujúcich sa kurzoch. V prípade neúčastí zákazníka na hodine/hodinách kurzu organizátor neposkytuje žiadnu finančnú kompenzáciu, ani náhradu za nevyužité vstupy. V prípade dlhodobých zdravotných problémov, ktoré zabránia účastníkovi kurzu zúčastniť sa dlhodobejšie na kurze, rozhodne o kompenzácii neúčasti organizátor individuálne, na základe lekárskeho potvrdenia a zaslania žiadosti zákazníka na e-mailovú adresa recepcia@rdsartgroup.sk. 

7.6. Ak sa zákazník po zakúpení kurzu rozhodne kurz ešte pred jeho začiatkom neabsolvovať, organizátor nie je povinný uhradenú finančnú čiastku zákazníkovi vrátiť. V tomto prípade môže organizátor povoliť po dohode so zákazníkom zmenu termínu kurzu, presun kurzu na inú osobu, ktorá následne kurz absolvuje, zapísanie danej čiastky na zákaznícku kartu formou kreditu alebo môže organizátor vykompenzovať uhradenú sumu zákazníkom formou permanentky na OH (otvorené hodiny) v ponuke tanečnej školy s počtom vstupov zodpovedajúcim uhradenej finančnej čiastke za kurz. V tomto prípade môže zákazník, len na základe písomnej žiadosti odoslanej na e-mailovú adresu recepcia@rdsartgroup.sk, zrušiť svoju neúčasť na kurze najneskôr 7 dní pred začiatkom kurzu. Ak zákazník zruší svoju účasť na kurze neskôr, bude mu vykompenzovaných len 70% z ceny kurzu. Kompenzácia je limitovaná daným časovým úsekom určeným organizátorom. O termíne, do ktorého môže zákazník využiť ponúkanú kompenzáciu, bude zákazník informovaný e-mailom alebo telefonicky. Po danom termíne vybratá kompenzácia zákazníkom stráca platnosť a prepadáva.

7.7. V prípade nevyužitia všetkých tanečných lekcií a/alebo služieb, na ktoré má zákazník nárok pre daný zakúpený kurz bez informovania tanečnej školy v uvedenej lehote, alebo bez informovania tanečnej školy vôbec, tanečná škola neposkytuje v týchto prípadoch žiadnu finančnú kompenzáciu, okrem individuálnych prípadov, kedy zákazník predloží tanečnej škole lekárske potvrdenie o tom, že určité časové obdobie nemohol čerpať predplatené služby zo zdravotných dôvodov, ktoré vznikli alebo sa vyskytli v období po ich zakúpení. Takéto potvrdenie je zákazník povinný tanečnej škole predložiť najneskôr do 3 pracovných dní odkedy sa zdravotné dôvody brániace využívaniu služieb vyskytli, v opačnom prípade má zákazník na nárok iba tej časti časového obdobia nevyužívania služieb odkedy tanečnej škole predloží lekárske potvrdenie (a nie odo dňa, kedy zdravotné dôvody vznikli). O kompenzácii v týchto individuálnych prípadoch rozhoduje tanečná škola na základe žiadosti zákazníka, ktorú je zákazník povinný zaslať e-mailom na recepcia@rdsartgroup.sk.

7.8. V prípade nepredvídateľných okolností si poskytovateľ vyhradzuje právo na nasledovné zmeny v kurzoch:

– zmena tanečnej sály, rozdelenie skupín účastníkov (napr. pri vyššej účasti)

– zastúpenie lektora v odôvodnených prípadoch, prípadne zmena lektora

– zrušenie lekcie pri neočakávaných situáciách,

– dočasné prerušenie kurzu pri neočakávaných situáciách – zmena termínu kurzu,

– úplné zrušenie kurzu pri neočakávaných situáciách – v tomto prípade tanečná škola už uhradené financie vráti v adekvátnej výške

Účastníci kurzu budú o zmenách informovaní písomne alebo aj telefonicky a v prípade zrušenia lekcie alebo dočasného prerušenia kurzu bude zákazníkom poskytnutý náhradný termín. Náhradný termín bude dohodnutý po komunikácii s lektorom alebo bude stanovený organizátorom a zákazníci budú o náhradnom termíne vopred informovaní emailom, prostredníctvom sociálnych sietí alebo telefonicky. V týchto prípadoch zákazník nemá nárok na finančnú kompenzáciu. 

 

8. Členstvo

8.1. Tanečná škola svojim zákazníkom poskytuje nasledujúce druhy členstva: mesačné členstvo a trojmesačné členstvo

8.2. Platnosť členstva začína plynúť dňom zakúpenia členstva a trvá po dobu v závislosti od druhu zakúpeného členstva jeden mesiac alebo tri mesiace od jeho zakúpenia.

8.3. Na základe zakúpeného členstva môže zákazník navštevovať ľubovoľné tanečné lekcie alebo cvičenia pre dospelých z ponuky tanečnej školy v dĺžke trvania 60 min alebo 75 min (označené v rozvrhu skratkou OH). Na kurzy a na lekcie v dĺžke trvania 90min (príp. v sume vyššej ako 9 €) sa členstvo nevzťahuje. Tieto lekcie sú označené v rozvrhu skratkou OH+. Lekcie v dĺžke trvania 90 min (OH+) je potrebné si uhradiť samostatne vo výške danej ceny hodiny. Študenti konzervatórií a vysokých umeleckých škôl majú u nás 20% zľavu na 1 mesačné a 3 mesačné členstvo, ktoré nájdeš v našom Obchode. Zľavu si môžeš uplatniť pri kúpe na recepcii. Dôchodcovia a študenti s preukazom ISIC majú u nás 10% zľavu na 1 mesačné a 3 mesačné členstvo, ktoré nájdeš v našom Obchode. Zľavu si môžeš uplatniť pri kúpe na recepcii. Obmedzenie počtu hodín v jednom dni v 1 mesačnom a 3 mesačnom členstve: pri zakúpenom členstve je možné navštíviť počas jedného dňa 2 hodiny zdarma (všetky ďalšie hodiny si zákazník hradí v plnej výške). Platí od dňa 24.4.2024.

8.4. Členstvo je neprenosné a určené na hodiny pre dospelých. Môže ho využívať jedine zákazník, ktorý si dané členstvo zakúpil cez svoje zákaznícke konto, resp. kartu zákazníka.

8.5. Členstvo nie je možné presunúť na inú osobu ani členstvo zrušiť počas jeho trvania. V prípade, že zákazník nevyužije služby, na ktoré má nárok podľa zakúpeného členstva, nemá nárok na finančnú kompenzáciu okrem individuálnych prípadov, kedy zákazník predloží tanečnej škole lekárske potvrdenie o tom, že určité časové obdobie nemohol čerpať predplatené služby zo zdravotných dôvodov, ktoré vznikli alebo sa vyskytli v období po ich zakúpení. Takéto potvrdenie je zákazník povinný tanečnej škole predložiť najneskôr do 3 pracovných dní odkedy sa zdravotné dôvody brániace využívaniu služieb vyskytli, v opačnom prípade má zákazník na nárok iba tej časti časového obdobia nevyužívania služieb odkedy tanečnej škole predloží lekárske potvrdenie (a nie odo dňa, kedy zdravotné dôvody vznikli). O kompenzácii v týchto individuálnych prípadoch rozhoduje tanečná škola na základe žiadosti zákazníka, ktorú je zákazník povinný zaslať e-mailom na recepcia@rdsartgroup.sk.

8.6. Ak nebude zákazníkovi umožnené využívať členstvo v plnom rozsahu zavinením zo strany tanečnej školy, organizátor je povinný predĺžiť platnosť členstva zákazníka o dobu, kedy členstvo zákazník využívať zavinením tanečnej školy nemohol.

8.7 V prípade nepredvídateľných okolností a uzatvorení školy príp. obmedzení jej fungovania sa platnosť členstva predĺži o adekvátny počet dní, kedy bude prevádzka tanečnej školy obmedzená.

 

9. Cena a platobné podmienky

9.1. Cena služieb je uvedená v cenníku tanečnej školy dostupným na webovej stráke školy platným v dobe objednania služieb alebo registrácie, pokiaľ nie je dohodnutá cena odlišná. Konkrétna cena vybranej služby je vždy uvedená na platobnom doklade zákazníka, zaslanom, dostupnom online alebo osobne prevzatom zákazníkom. Cena služieb je uvádzaná vrátane DPH.

9.2. Cena môže byť uhradená nasledujúcimi spôsobmi:

(i) osobne (hotovosťou alebo platobnou kartou);

(ii) prostredníctvom platobnej brány a kartou online;

(iii) prevodom na bankový účet;

(iv) darčekovou poukážkou.

ZMENA CENNÍKA – od dňa 4.9.2023

 

10. Darčekové poukazy

10.1. Aktuálna ponuka darčekových poukazov je uvedená na webovej stránke Domu umenia RDS ART Group tu: https://www.rdsartgroup.sk/eshop?k=darcekove-poukazy

10.2. Darčekové poukazy je možné si zakúpiť online na webovej stránke https://www.rdsartgroup.sk/ ako aj na adrese a mieste sídla školy RDS Art Group, Laurinská 14, Staré mesto – Bratislava na recepcii na 4. poschodí (platba je možná v hotovosti alebo platobnou kartou).

10.3. Darčekové poukazy je možné využiť len na službu alebo tovar, ktorý je uvedený na danom darčekovom poukaze. Zmena využitia darčekového poukazu nie je možná.

10.4. Každý darčekový poukaz má pridelené identifikačné číslo. O identifikačnom čísle poukazu informuje zákazníka pri zakúpení na mieste recepcia. V prípade zakúpenia darčekového poukazu online cez webovú stránku, bude o identifikačnom čísle poukazu zákazník upovedomí recepciou formou e-mailu. Toto číslo je potrebné pri využití poukazu recepcii predložiť.

10.5. Poukaz je možné aktivovať len na mieste a sídle školy na recepcii na 4. poschodí. K aktivovaniu a využitiu poukazu je potrebné uviesť identifikačné číslo daného poukazu.

10.6. Platnosť poukazu je 1 kalendárny rok od jeho zakúpenia. V prípade darčekového poukazu na vstupovú permanentku, permanentka ako aj vstupy na permanentke sa aktivujú pri aktivácii poukazu na recepcii školy. Platnosť vstupov je 3 mesiace.

10.7. Pri využití poukazov na individuálnu hodinu (spev, herectvo) je potrebné kontaktovať recepciu pre dohodnutie termínu individuálnej hodiny ako aj lektora. Pri poukaze na masáž je tiež potrebné kontaktovať recepciu kvôli dohodnutiu termínu masáže.

10.8. Darčekový poukaz nie je možné stornovať ako aj hodnotu poukazu nie je možné pripísať na konto zákazníka formou kreditu (finančnej čiastky).

 

11. Workshopy 

11.1 Podmienkou účasti na workshope je zakúpenie workshopu online cez stránku www.rdsartgroup.sk alebo priamo na mieste, na recepcii tanečnej školy hotovosťou alebo platobnou kartou. Zakúpením workshopu je zákazník oprávnený sa workshopu zúčastniť.

11.2 Aktuálne ceny workshopov ako aj bližšie informácie o ňom sú zverejnené na webovej stránke tanečnej školy.

11.3 V prípade neúčasti zákazníka na workshope organizátor neposkytuje žiadnu finančnú kompenzáciu ani inú formu náhrady.

11.4 V prípade zdravotných problémov, ktoré by bránili zákazníkovi sa na workshope zúčastniť, rozhodne o kompenzácii neúčasti organizátor individuálne, na základe lekárskeho potvrdenia a zaslania žiadosti na e-mailovú adresu recepcia@rdsartgroup.sk a to najneskôr 24 hodín pred začatím workshopu.

11.5 Tanečná škola povoľuje aj presun workshopu na inú osobu v prípade, že sa zákazník nemôže zúčastniť zakúpeného workshopu zo zdravotných dôvodov. V tomto prípade je potrebné, aby zákazník zaslal najneskôr 24 hodín pred začatím workshopu na e-mailovú adresu recepcia@rdsartgroup.sk žiadosť o presun workshopu na inú osobu spolu s lekárskym potvrdením.

11.6 V prípade nepredvídateľných okolností si organizátor vyhradzuje právo na nasledovné zmeny:

1. zmena tanečnej sály, prípadne miesta konania workshopu

2. zmena lektora v odôvodnených prípadoch

3. zrušenie workshopu pri neočakávaných situáciách, prípadne zmena termínu konania workshopu

Účastníci workshopu budú o prípadných zmenách informovaní písomne alebo aj telefonicky. V prípade zrušenia workshopu bude účastníkom kurzu uhradená čiastka za workshop vrátená. Zákazníkom, ktorým nebude vyhovovať nový termín workshopu (v prípade zmeny termínu konania workshopu) bude uhradená suma za workshop taktiež vrátená. V tomto prípade je možný aj presun workshopu na inú osobu, o čom bude organizátora zákazník informovať písomne formou žiadosti zaslanej na e-mailovú adresu recepcia@rdsartgroup.sk .

 

12. Zamestnanecké karty s výhodami 

12.1 Multisport

Kartu Multisport je možné využiť na všetky doobedné cvičenia a jogu z aktuálnej ponuky tanečnej školy počas pracovných dní.  Karta neplatí počas víkendov a sviatkov.

12.2 UpBalansea

Kartu UpBalansea je možné využiť na všetky doobedné cvičenia a jogu z aktuálnej ponuky tanečnej školy počas pracovných dní a v sobotu doobeda.  Karta neplatí počas nedele a sviatkov.

 

13. Nápady, podnety a sťažnosti

13.1. Zákazník môže akékoľvek svoje nápady a podnety na zlepšenie tanečnej školy zaslať elektronicky na e-mailovú adresu office@riverparkdanceschool.sk.

13.2. Akékoľvek svoje sťažnosti môže zákazník nahlásiť tanečnej škole osobne alebo emailom na adresu office@riverparkdanceschool.sk. Po prehodnotení sťažnosti tanečná škola oboznámi zákazníka s možným riešením problému, resp. s výsledkom prešetrenia podanej sťažnosti.

 

14. Záverečné ustanovenia

14.1. Tanečná škola si vyhradzuje právo na kedykoľvek zmeniť a/alebo aktualizovať tieto VOP. Ich aktuálne znenie bude vždy dostupné na webovej stránke tanečnej školy a účinné odo dňa jeho zverejnenia.

14.2. Pravidlá e-shopu tanečnej školy a informácie o spracúvaní osobných údajov zákazníkov tvoria samostatné dokumenty dostupné na wevstránke tanečnej školy v aktuálnych zneniach.

14.3. V prípade, ak by sa niektoré ustanovenie týchto VOP stalo neplatným alebo neúčinným, platnosť ostatných ustanovení zostáva nedotknutá a platnosť a účinnosť VOP ako celku naďalej trvá s výnimkou neplatných článkov. Neplatné alebo neúčinné ustanovenia týchto VOP tanečná škola nahradí takými platnými alebo účinnými ustanoveniami, ktoré čo najviac zodpovedajú zmyslu a účelu neplatných alebo neúčinných ustanovení.

 

icon facebook icon instagram icon youtube